Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Ambulant bedrijfsleider II (7)

Context

De ambulant bedrijfsleider II komt voor in de ambulante vishandel waar functiehouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van zowel de voorbereidende werkzaamheden op de centrale werklocatie als voor uitvoerende werkzaamheden op de verkooplocatie. Functiehouder draagt zorg voor de efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen en werkt conform regels en procedures. Hij geeft sturing aan ca. 1 - 6 medewerkers waarbij functiehouder als meewerkend voorman fungeert. De ambulant bedrijfsleider II moet vaak anticiperen op wisselende omstandigheden (t.a.v. verkooplocatie, klanten, weersomstandigheden) wat vraagt om een grote mate van improvisatie en flexibiliteit. Besluiten die hij neemt kan hij nemen op basis van eerdere situaties of bestaande afspraken. Bij twijfel of onduidelijkheid valt hij terug op de leidinggevende. Functiehouder heeft de vaardigheid om verschillende soorten vis te fileren.

De functie wordt onderscheiden op drie niveaus. De verschillen tussen ambulant bedrijfsleider I, II en III zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: ambulant verkoopmedewerkers, productiemedewerkers (vaktechnisch/functioneel)
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Operationele voorbereiding
 • De verschillende voorbereidende werkzaamheden (fileren van vis, bevoorraden verkoopwagen, aanvullen voorraden, etc.) voorafgaand aan het transport naar de verkooplocaties zijn gerealiseerd. Op de verkooplocaties zijn werkzaamheden op basis van instructies en aanwijzingen met betrekking tot de opbouw en het verkoopklaar maken van de verkoopwagen toegewezen, is toegezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit en zijn prioriteiten gesteld zodanig dat tijdig gestart kan worden met de verkoopactiviteiten.
 • tijdigheid, efficiënte voorbereiding;
 • duidelijkheid instructies;
 • juiste afwegingen/prioriteiten;
 • kwaliteit van uitvoering.
Operationele uitvoering
 • Als meewerkend voorman is bijgedragen aan de uitvoering en is toegezien op de naleving van (hygiëne- en veiligheids)voorschriften en werkmethoden, knelpunten zijn tijdig gesignaleerd en aangegeven bij de leidinggevende.
 • conform hygiëne-, veiligheids- en arbovoorschriften;
 • juiste en tijdige signalering knelpunten.
Beschikbaarheid middelen
 • Er is toegezien op het juiste gebruik van apparatuur en materialen en acties zijn genomen om (ver)storingen te voorkomen, op te lossen. De aanvoer en beschikbaarheid van producten is tijdig gerealiseerd zodat verkoop- en bereidingsactiviteiten zonder oponthoud of verstoring verlopen.
 • tijdige beschikbaarheid middelen;
 • gebruik apparatuur en materialen conform richtlijnen;
 • aard/omvang voortgangs¬verstoringen.
Personeelsbeheer
 • Nieuwe medewerkers zijn begeleid en ingewerkt t.a.v. het verkoop- en productieproces. Het proces t.a.v. werving en selectie van nieuwe medewerkers is ondersteund.
 • beschikbaarheid (kwaliteit/ kwantiteit) personeel.
Afsluiten kassa, controleren dagopbrengst
 • Aan het einde van de werkdag is de kassa afgesloten en zijn de ontvangen gelden geteld en gecontroleerd waarna deze zijn opgeborgen/afgestort en op voorgeschreven wijze eventuele verschillen zijn verklaard/toegelicht.
 • volgens procedure/voorschrift;
 • verklaarbaarheid kasverschillen.
Kwaliteitsbewaking
 • Er is invulling en uitvoering gegeven aan geldende richtlijnen, wet- en regelgeving t.a.v. onder andere arbo, HACCP en aandacht voor sociale veiligheid.
 • Gegevens i.h.k.v. HACCP zijn vastgelegd in de daarvoor bestemde systemen, administraties. Onvolkomenheden/afwijkingen zijn tijdig gesignaleerd en passende (herstel)acties zijn genomen.
 • conform arbo, HACCP;
 • juiste, tijdige signalering en acties, maatregelen.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het plaatsen en op- en afbouwen van de verkoopwagen.
 • Krachtsinspanning bij het verplaatsen van (dozen) goederen en artikelen.
 • Lopend en staand werken en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen.
 • Kans op vingerletsel bij het hanteren van messen.
 • Hinder van wisselende (weers-)omstandigheden (semi-buiten werken).

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Ambulant bedrijfsleider I Ambulant bedrijfsleider II Ambulant bedrijfsleider III
Leidinggeven
 • begeleiden van ca. 1- 3 (parttime) medewerkers (functioneel/vaktechnisch).
 • leidinggeven aan ca. 1- 6 (parttime) medewerkers.
 • leidinggeven aan ca. 4 – 10 (parttime) medewerkers.
Operationele voorbereiding
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, bereiding van (vis)producten;
 • vervoeren van verkoopwagen naar standplaats, uitvoeren van op- en afbouw;
 • beschikt over de vaardigheid om diverse soorten vis te fileren.
 • Aanvullend op I:
  • coördineren van opbouw en verkoopklaar maken van verkoopwagen;
  • geven van instructies en aanwijzingen, prioriteren van werkzaamheden.
 • Aanvullend op II:
  • verzorgen van ad-hoc-inkoop o.b.v. dagaanbod van (vis)producten, aanpassen van assortiment aan verkooplocatie.
Operationele uitvoering
 • nadruk ligt op het voorbereiden en uitvoeren van verkoopactiviteiten.
 • nadruk ligt op het fungeren als meewerkend voorman.
 • nadruk ligt op het aansturen en coördineren en waar nodig meewerken;
 • aanspreekpunt (o.m. bij calamiteiten) en zorgen voor in-en externe afstemming (met medewerkers, leveranciers en marktmeester).
Personeelsbeheer
 • niet van toepassing.
 • begeleiden en inwerken van nieuwe medewerkers;
 • bieden van ondersteuning bij werving en selectie.
 • Aanvullend op II:
  • opstellen van dagplanning gericht op het effectief en efficiënt inzetten van medewerkers;
  • houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Verbetervoorstellen en optimalisaties
 • niet van toepassing.
 • niet van toepassing.
 • signaleren van knelpunten in de operationele bedrijfs¬voering en doen van verbetervoorstellen.