Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Bezwaar en beroep

De Cao Visdetailhandel kent een bezwaar- en beroepsprocedure voor het indelen van functies: na overleg volgt eventueel een beroep.

1.   Bezwaarfase (intern)

De werknemer, die het niet (meer) eens is met zijn functie-indeling c.q. functieomschrijving, streeft eerst naar een oplossing door goed overleg met zijn direct leidinggevende, of, als die er niet is, de werkgever. De werknemer initieert deze afspraak en motiveert zijn/haar beweegredenen schriftelijk ('bezwaarschrift'). De werkgever plant uiterlijk binnen drie weken, na schriftelijke ontvangst van het bezwaar tegen zijn/haar indeling, een overleg. De werknemer heeft recht op een heroverweging van de indeling door de werkgever. Laatstgenoemde moet de heroverweging en het (her)indelingsbesluit schriftelijk vastleggen en aan medewerker doen toekomen.

2.   Beroepsfase (extern)

Als de bezwaarfase niet tot een voor werknemer en/of werkgever gedragen oplossing heeft geleid, kan de werknemer een beroepschrift indienen bij een externe beroepscommissie met een verzoek tot aanpassing van het indelingsresultaat c.q. functieomschrijving. Deze externe beroepscommissie geeft een oordeel over de ontvankelijkheid van het beroep: is aan de formele vereisten voldaan (o.a. het binnen de daaraan gestelde termijn beroep instellen, volledigheid beroepschrift (conform artikel 4)?

Vervolgens laat zij een adviescommissie, bestaande uit functiewaarderingsdeskundigen, het bezwaarschrift inhoudelijk beoordelen. De adviescommissie doet op basis van het bezwaarschrift en, indien nodig, aanvullend onderzoek een uitspraak. Als de deskundigen unaniem in hun oordeel zijn is de uitspraak van de commissie bindend. In deze fase mag de inhoud van de functie niet meer ter discussie staan.

Het volledige Reglement Bezwaar- en beroepsprocedure staat hier.