Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Reglement Bezwaar- en beroepsprocedure

 

ALGEMEEN

Artikel 1 Aantekenen bezwaar en beroep

1.   De werknemer die van mening is dat zijn functie door de werkgever niet of (door functiewijziging) niet langer juist is beschreven en ingedeeld, heeft het recht om tegen het door de werkgever genomen indelingsbesluit van de werkgever bezwaar en beroep aan te tekenen.
2.   De procedure bestaat uit twee fasen:

  • a. Bezwaarfase (intern)
  • b. Beroepsfase (extern)

Artikel 2 Bezwaarfase

1.   De werknemer moet in de bezwaarfase proberen in goed overleg met zijn werkgever tot een oplossing te komen.
2.   De werkgever maakt na het overleg het indelingsbesluit bekend. Dit kan een bevestiging zijn van de eerdere indeling, dan wel een aangepaste indeling.
3.   Dit indelingsbesluit wordt aan de werknemer kenbaar gemaakt door het overhandigen van een bedrijfsfunctie-beschrijving en/of een ingevuld functie-inventarisatieformulier, dan wel een opsomming van taken die aan de werknemer worden opgedragen. Aan de werknemer worden ook de mogelijk, werkwijze en procedure van beroep kenbaar gemaakt.

Artikel 3 Beroepsfase

1.   Als de werknemer, na de afronding van de interne bezwaarfase, niet instemt met het indelingsbesluit maakt hij binnen dertig dagen na bekendmaking van het indelingsbesluit schriftelijk bezwaar bij de Beroepscommissie Functie-indeling Visdetailhandel.
2.   De Beroepscommissie Functie-indeling Visdetailhandel (hierna: Beroepscommissie) heeft als taak het geven van adviezen in geschillen die betrekking hebben op de functie-indeling van de werknemer.
3.   De Beroepscommissie bestaat uit twee leden. Door de werknemersorganisatie CNV vakmensen wordt één lid benoemd, de werkgeversorganisaties VNV en CVAH, betrokken bij de cao, benoemen gezamenlijk één lid.
4.   De commissie laat zich adviseren door een adviescommissie bestaande uit functiewaarderings­deskundigen.
5.   De werkgevers- en werknemersleden hebben ieder één stem. De leden oordelen zonder last en ruggenspraak en naar redelijkheid en billijkheid.
6.   Een lid van de commissie dat rechtstreeks betrokken (geweest) is bij een voorliggende kwestie, neemt niet deel aan de behandeling en besluitvorming ter zake.
7.   De Beroepscommissie laat zich adviseren door externe functiewaarderingsdeskundigen.
8.   De leden van de Beroepscommissie alsmede de externe deskundigen zijn gehouden discretie te bewaren ten aanzien van al datgene wat hen uit hoofde van het lidmaatschap respectievelijk functie ter kennis komt.

Artikel 4 Proces van indienen bezwaar

1.   De werknemer kan pas beroep instellen bij de Beroepscommissie als de interne bezwaarfase is afgerond.
2.   Aan het instellen van beroep bij de Beroepscommissie zijn voor de werknemer geen kosten verbonden.
3.   De werknemer zendt zijn beroepschrift aan de beroepscommissie. Per e-mail: beroepscommissie@visspecialisten.nl of per gewone post: Beroepscommissie Functie-indeling Visdetailhandel, Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk
4.   Het beroepschrift omvat:

  • een schriftelijke motivatie van de werknemer waarom hij bezwaar aantekent tegen zijn functie-indeling;
  • eventueel lidmaatschapsnummer van de bond;
  • (kopie van) de functiebeschrijving en/of een ingevuld functie-inventarisatie formulier voor akkoord ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever;
  • (kopie van) het door de werkgever genomen indelingsbesluit en/of het indelingsformulier.

Artikel 5 Ontvankelijkheid

1.   De Beroepscommissie beoordeelt of het beroepschrift ontvankelijk is.
2.   De Beroepscommissie informeert de werknemer binnen 15 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd over al dan niet ontvankelijkheid en geeft indien van toepassing aan hoe het beroepschrift alsnog ontvankelijk gemaakt kan worden.
3.   Indien het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan is toetsing door de burgerlijk rechter nog een mogelijkheid voor de werknemer. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de werknemer.

Artikel 6 Wijze van onderzoek

1.   Binnen tien werkdagen na ontvankelijk verklaring zendt de Beroepscommissie een kopie van het beroepschrift aan werkgever en stelt de werkgever in de gelegenheid om binnen vijftien werkdagen een verweerschrift in te dienen. Een ontvangen verweerschrift zendt de Beroepscommissie ter kennisname aan de werknemer.
2.   De Beroepscommissie stelt een adviescommissie in bestaande uit een functiewaarderingsdeskundige van een van de bij de cao betrokken werknemersorganisatie en een functiewaarderingsdeskundige van EVZ organisatie-advies.
3.   De adviescommissie heeft tot taak het geven van een unaniem functiewaarderingstechnisch advies over de indeling van de functie. Ter vervulling van haar taak:

  • ontvangt de adviescommissie het beroep- en verweerschrift:
  • kan de adviescommissie de werknemer en de werkgever vragen om een nadere toelichting en een aanvullend (werkplek)onderzoek doen. Dit gebeurt steeds en uitsluitend in aanwezigheid van zowel de werknemer als de werkgever.

4.   De adviescommissie streeft ernaar haar werkzaamheden af te ronden binnen één maand na indiening van het beroepschrift door de werknemer.
5.   De adviescommissie stuurt het advies aan Beroepscommissie. De secretaris stuurt het advies ter kennisname aan de werkgever en de werknemer.

Artikel 7 Uitspraak

1.   De Beroepscommissie doet binnen één maand na ontvangst van het advies van de adviescommissie uitspraak. De uitspraak wordt binnen één week toegestuurd aan de betrokken werknemer en werkgever.
2.   De uitspraak heeft, indien de deskundigen unaniem in hun oordeel zijn, de vorm van een bindend oordeel. Indien de betrokken werkgever of werknemer het niet eens is met het advies blijft toetsing door de burgerlijke rechter openstaan.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Werknemer en werkgever hebben het recht zich in deze procedure te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 De in dit Reglement genoemde termijnen kunnen door de Beroepscommissie worden verlengd. De Beroepscommissie zal een besluit tot verlenging steeds motiveren en de betrokken werkgever en werknemer daarvan in kennis stellen.