Referentiefuncties Visspecialisten

Functiecategorie

Leidinggevend

Functieschaal


Winkelbedrijfsleider I (6)

Context

De winkelbedrijfsleider I is werkzaam binnen de visdetailhandel waarbij verkoop plaatsvindt in vis- en/of verswinkels. Functiehouder is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing van (een deel van) de verkoop-, productie- en culinair medewerkers. Functiehouder draagt zorg voor de efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen en werkt conform regels en procedures. Hij geeft sturing aan ca. 1 - 6 medewerkers waarbij functiehouder als meewerkend voorman fungeert. De winkelbedrijfsleider I werkt volgens vastomlijnde regels en voorschriften en weet wat, wanneer gedaan moet worden en hoe dit dient te gebeuren. Besluiten die hij neemt kan hij nemen op basis van eerdere situaties of bestaande afspraken. Bij twijfel of onduidelijkheid valt hij terug op de leidinggevende. Functiehouder heeft de vaardigheid om verschillende soorten vis te fileren.

De functie wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen winkelbedrijfsleider I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: verkoopmedewerkers, productie- en culinair medewerkers (hiërarchisch)
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Operationele voorbereiding
 • De verschillende voorbereidende werkzaamheden (fileren van vis, klaarmaken en fileren van visproducten- en gerechten, aanvullen vitrines en voorraden, etc.) zijn uitgevoerd. Werkzaamheden zijn toegewezen op basis van instructies en aanwijzingen en daarbij is toegezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit en zijn prioriteiten gesteld zodanig dat tijdig gestart kan worden met de verkoopactiviteiten.
 • tijdigheid, efficiënte voorbereiding;
 • duidelijkheid instructies;
 • juiste afwegingen/prioriteiten;
 • kwaliteit van uitvoering.
Voorraadbeheer en bestellingen
 • Op basis van inschatting van de te verwachten afzet zijn voorraadopnames gedaan en bestellingen bij (vaste) leveranciers doorgegeven. Ontvangen goederen zijn na controle (kwaliteit en kwantiteit) opgeslagen en afwijkingen zijn gereclameerd.
 • omvang voorraad;
 • tijdig doorgegeven bestellingen;
 • juiste opslag/uitgifte artikelen (% over THT-datum).
Operationele uitvoering
 • Als meewerkend voorman is bijgedragen aan de uitvoering en is toegezien op de naleving van (hygiëne- en veiligheids)voorschriften en werkmethoden, knelpunten zijn tijdig gesignaleerd en aangegeven bij de leidinggevende.
 • conform hygiëne-, veiligheids- en arbovoorschriften;
 • juiste en tijdige signalering knelpunten.
Beschikbaarheid middelen
 • Er is toegezien op het juiste gebruik van apparatuur en materialen en acties zijn genomen om (ver)storingen te voorkomen, op te lossen. De aanvoer en beschikbaarheid van producten is tijdig gerealiseerd zodat verkoop- en bereidingsactiviteiten zonder oponthoud of verstoring verlopen.
 • tijdige beschikbaarheid middelen;
 • aard/omvang voortgangs¬verstoringen.
Personeelsbeheer
 • Nieuwe medewerkers zijn begeleid en ingewerkt t.a.v. het verkoop- en productieproces. Het proces t.a.v. werving en selectie van nieuwe medewerkers is ondersteund.
 • beschikbaarheid (kwaliteit/ kwantiteit) personeel.
Kwaliteitsbewaking
 • Er is invulling en uitvoering gegeven aan geldende richtlijnen, wet- en regelgeving t.a.v. onder andere arbo, HACCP en aandacht voor sociale veiligheid. Gegevens i.h.k.v. HACCP zijn vastgelegd in de daarvoor bestemde systemen, administraties. Onvolkomenheden/afwijkingen zijn tijdig gesignaleerd en passende (herstel)acties zijn genomen.
 • conform arbo, HACCP;
 • juiste, tijdige signalering en acties, maatregelen.

Bezwarende omstandigheden

 • Lopend en staand werken en soms bukken/reiken bij het stapelen/wegzetten van artikelen.
 • Kans op vingerletsel bij het hanteren van messen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Winkel bedrijfsleider I Winkel bedrijfsleider II
Leidinggeven
 • leidinggeven aan ca. 1 - 6 (parttime) medewerkers.
 • leidinggeven aan ca. 4 – 10 (parttime) medewerkers.
Kenmerk bedrijf/filiaal
 • focus op de verkoop van een standaard assortiment van verse en gebakken visproducten.
 • Aanvullend op I:
  • er is sprake van een restaurant-achtige omgeving (zitplaatsen waar verse visgerechten, belegde broodjes, (vis)snacks en dranken worden bereid en geserveerd.
Operationele voorbereiding
 • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zorgen dat winkel tijdig gereed is voor verkoopactiviteiten;
 • beschikt over de vaardigheid om diverse soorten vis te fileren.
 • Aanvullend op I:
  • verzorgen van ad-hoc-inkoop o.b.v. dag aanbod van (vis)producten, aanpassen van assortiment.
Operationele uitvoering
 • nadruk ligt op het fungeren als meewerkend voorman.
 • nadruk ligt op het aansturen en coördineren en waar nodig meewerken;
 • aanspreekpunt (o.m. bij calamiteiten) en zorgen voor in- en externe afstemming met medewerkers, leveranciers.
Personeelsbeheer
 • begeleiden en inwerken van nieuwe medewerkers;
 • bieden van ondersteuning bij werving en selectie.
 • Aanvullend op I:
  • opstellen van dagplanning gericht op het effectief en efficiënt inzetten van medewerkers;
  • houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Verbetervoorstellen en optimalisaties
 • niet van toepassing.
 • signaleren van knelpunten in de operationele bedrijfsvoering en doen van verbetervoorstellen.